Thứ năm, 14/11/2019 - 08:35|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ PHIÊN BẢN BETA
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thu Huyền
Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thu Huyền
Giới tính
Trình độ Thạc sỹ QLGD
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Giáo dục mầm non; công tác học sinh, sinh viên; công tác pháp chế, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; an toàn giao thông, phòng chống tai nạn, thương tích và tệ nạn xã hội; công tác chữ thập đỏ; công tác nữ; công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng của ngành; công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; công tác dân số, gia đình và trẻ em; giáo dục và bảo vệ môi trường; phòng chống lụt bão, thiên tai và biến đổi khí hậu; hoạt động nhân đạo, từ thiện; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; văn bằng chứng chỉ; công tác quản trị đời sống, đảm bảo cơ sở vật chất và hoạt động của Cơ quan Sở; công tác thanh tra trong các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 

Là người được Giám đốc Sở giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ); 

Giữ mối quan hệ, phối hợp với các Đoàn thể chính trị xã hội, các ban ngành trong và ngoài tỉnh;

Tham gia các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách và theo quyết định của UBND tỉnh;

Phụ trách các phòng: Văn phòng Sở; Giáo dục Mầm non; Chính trị, tư tưởng và Pháp chế;

Trực tiếp phụ trách địa bàn các huyện: Đoan Hùng,Tân Sơn, Thanh Sơn và thị xã Phú Thọ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công. 

Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Giáo dục mầm non; công tác học sinh, sinh viên; công tác pháp chế, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; an toàn giao thông, phòng chống tai nạn, thương tích và tệ nạn xã hội; công tác chữ thập đỏ; công tác nữ; công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng của ngành; công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; công tác dân số, gia đình và trẻ em; giáo dục và bảo vệ môi trường; phòng chống lụt bão, thiên tai và biến đổi khí hậu; hoạt động nhân đạo, từ thiện; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; văn bằng chứng chỉ; công tác quản trị đời sống, đảm bảo cơ sở vật chất và hoạt động của Cơ quan Sở; công tác thanh tra trong các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 

Là người được Giám đốc Sở giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ); 

Giữ mối quan hệ, phối hợp với các Đoàn thể chính trị xã hội, các ban ngành trong và ngoài tỉnh;

Tham gia các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách và theo quyết định của UBND tỉnh;

Phụ trách các phòng: Văn phòng Sở; Giáo dục Mầm non; Chính trị, tư tưởng và Pháp chế;

Trực tiếp phụ trách địa bàn các huyện: Đoan Hùng,Tân Sơn, Thanh Sơn và thị xã Phú Thọ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.