CV Số: 372 /HD-PGD&ĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019

CV Số: 372 /HD-PGD&ĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019

Căn cứ Văn bản số 1146/SGD&ĐT-VP ngày 18/9/2018 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2018-2019, cụ thể như sau:Căn cứ Văn bản số 1146/SGD&ĐT-VP ngày 18/9/2018 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

Căn cứ Văn bản số 1146/SGD&ĐT-VP ngày 18/9/2018 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

   I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

 1. Triển khai có hiệu quả Đề án tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.
 2. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; tích hợp các hệ thống thông tin quản lý ngành hiện có vào cơ sở dữ liệu ngành.
 3. Thực hiện đồng bộ các phần mềm quản lý trong các cơ sở giáo dục và đào tạo, kết nối liên thông dữ liệu với phần mềm cơ sở dữ liệu ngành; tăng cường sử dụng hồ sơ điện tử (gồm sổ điểm, học bạ, sổ liên lạc), phần mềm hóa đơn điện tử,…; thực hiện giải pháp tuyển sinh trực tuyến với các lớp đầu cấp học theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
 4. Xây dựng và đưa vào sử dụng, khai thác có hiệu quả kho học liệu số toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung và đóng góp vào Hệ tri thức Việt số hóa quốc gia; phát động giáo viên tham gia xây dựng bài giảng e-learning đóng góp vào kho bài giảng e-leaming trực tuyến toàn ngành.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

 1. Ứng dụng CNTT trong các hoạt động điều hành và quản lý giáo dục
 1. Đưa vào sử dụng chính thức cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục (trước mắt gồm các phân hệ: cơ sở dữ liệu trường, lớp, đội ngũ, học sinh và một số phân hệ khác) để phục vụ cung cấp số liệu thống kê và thông tin quản lý ngành. Tích hợp phần mềm thống kê số liệu quản lý giáo dục (EMIS) và phần mềm thống kê chất lượng giáo dục tiểu học (EQMS) vào cơ sở dữ liệu ngành. Đảm bảo 100% các cơ sở giáo dục và đào tạo báo cáo đầy đủ dữ liệu lên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành;
 2. Triển khai phần mềm quản lý trường học tới 100% các cơ sở giáo dục và đào tạo, ưu tiên các mô đun quản học sinh, quản lý đội ngũ, xếp thời khóa biểu; triển khai có hiệu quả phần mềm đánh giá học sinh tiểu học theo quy định của Thông số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 và Thông tư số 30/2014/TT- BGDĐ1 ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; tối thiểu 60% các cơ sở giáo dục phổ thông triển khai sử dụng hồ sơ điện tử (sổ điểm, học bạ, sổ liên lạc) phục vụ công tác quản lý và lưu trữ.
 3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục và chống mù chữ theo Thông tư số 35/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 quy định về quản lý, vận hành sử dụng hệ thống thông tin quản phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (địa chỉ truy cập: http://pcgd.moet.gov.vn).
 4. Tiếp tục duy trì và triển khai bổ sung các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt các dịch vụ công phục vụ phụ huynh, học sinh, một số dịch vụ cụ thể: Cung cấp miễn phí thông báo điểm học tập và rèn luyện qua tin nhắn OTT, email website trường học.
 5. Tăng cường ứng dụng CNTT vào công tác truyền thông của ngành; phổ biến đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin của Bộ gồm:

– Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT tại địa chỉ https://moet.gov.vn.

Kho bài giảng e-learning tại địa chỉ https://elearning.moet.edu.vn/

 1. Ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học và kiểm tra đánh giá
 1. Phát động giáo viên xây dựng bài giảng e-learning (ưu tiên các chủ đề về môn học trong chương trình giáo dục phổ thông), tổ chức tuyển chọn và gửi về Bộ GDĐT (qua Cục CNTT) đóng góp vào kho bài giảng e-learning của ngành, tối thiểu đảm bảo mỗi một môn học ở mỗi trường có đóng góp ít nhất 1 bài giảng e-learning có chất lượng vào kho bài giảng e-learning của Ngành.
 2. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá trong tất cả các môn học. Ưu tiên triển khai các giải pháp mang tính đồng bộ (bao gồm kho học liệu số, bài giảng e-learning, phần mềm thiết kế bài giảng điện tử, phân mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo và phần mềm dạy học).
 3. Phát động, khuyến khích giáo viên xây dựng ngân hàng câu hỏi trực tuyến, tư liệu, tài liệu, sách điện tử đóng góp vào Kho học liệu số của ngành và Hệ tri thức Việt số hóa quốc gia.
 4. Tiếp tục triển khai giải pháp trường học điện tử, lớp học điện tử (các giải pháp giáo dục thông minh) ở những nhà trường có điều kiện nhằm ứng dụng những công nghệ tiên tiến, đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy – học; triển khai mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.
 1. Triển khai hạ tầng và thiết bị CNTT

Duy trì và kết nối cáp quang Internet tới 100% các cơ sở giáo dục. Khuyến khích nhà trường sử dụng Internet và các dịch vụ đồng thời của nhiều nhà mạng khác nhau để đảm bảo chất lượng và sự ổn định của dịch vụ.

 1. Rà soát, xây dựng đội ngũ giáo viên, máy tính và các hạ tầng thông tin khác phục vụ cho việc triển khai giảng dạy môn Tin học trong chương trình giáo dục phổ thông mới.
 2. Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin đối với các hệ thống CNTT (phần cứng, phần mềm, wesbite…). Thường xuyên rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin. Đẩy mạnh tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh kỹ năng nhận biết, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn an toàn thông tin đối với các thiết bị cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng, máy tính cá nhân.

          4.Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho giáo viên và cán bộ QLGD

           Tiếp tục nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, giáo viên thông quan các chương trình bồi dưỡng, tập huấn. Nội dung bồi dưỡng gắn liền với nhu cầu thực tiễn về ứng dụng CNTT của giáo viên, cán bộ quản lý của địa phương, bám theo các nội dung như sau:

 • Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông; kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; kỹ năng khai thác sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý trong nhà trường.
 • Kỹ năng quản lý, khai thác các hệ thống thông tin quản lý và cơ sở dữ liệu ngành (cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục, hệ thống thông tin quản lý công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ), kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin.
 • Kỹ năng khai thác các nguồn học liệu, kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet; kỹ năng sử dụng các phần mềm trình chiếu, phần mềm soạn bài giảng e­learning, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo, phần mềm dạy học để đổi mới nội dung, phương pháp dạy học trên lớp học.
 • Kỹ năng cài đặt hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản, kỹ năng sửa chữa, khăc phục những hỏng hóc đơn giản của máy tính và thiết bị CNTT; kỹ năng quản lý, khai thác, sử dụng thiết bị CNTT phục vụ dạy học.

        III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP

1. Kiện toàn tổ chức bộ phận phụ trách CNTT: phân công một đồng chí trong Ban giám hiệu cán bộ của trường (nhân viên hoặc giáo viên kiêm nhiệm) đảm nhận vị trí việc làm CNTT (vị trí việc làm theo Thông tư số 16/2017/TT-BGD ĐT) làm đầu mối theo dõi, phụ trách.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thông qua các hội nghị, cuộc họp, cuộc thi để nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên và nhân viên về vai trò ca ứng dụng CNTT trong các hoạt động GDĐT.

3. Tăng cường công tác thể chế: Các nhà trường ban hành quy chế quản lý, duy trì và khai thác sử dụng các hệ thống CNTT, phân công cụ thể trách nhiệm v quản lý, sử dụng hệ thống; triển khai ứng dụng CNTT phải đi đôi với việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; có các hình thức khen thưởng các cá nhân làm tt; có các biện pháp, chế tài đối với các cá nhân chưa hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

4. Tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa: Phối hp có hiệu quả việc đầu tư với thuê dịch vụ CNTT (quy định tại Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ).

         IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ hướng dẫn của Phòng GD&ĐT, các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019; chỉ đạo đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên, học sinh đẩy mạnh ứng dung CNTT trong quản lý, dạy – học đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, hiệu quả.

2. Các đơn vị chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyn địa phương bố trí ngun kinh phí, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục đ b sung, sửa chữa, mua sắm thiết bị cơ s hạ tng CNTT.

Trên đây là hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019, Phòng GD&ĐT đề nghị Hiệu trường nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ kịp thời về Phòng GD&DT (Ông Nguyễn Ngọc Anh – cán bộ Phòng GD&ĐT) để được hướng dẫn giải quyết./.

 

Nơi nhận:

– PCTUBND TP – Ông Vấn (để b/c);

– LĐ, CV Phòng GD;

– Nghiệp vụ: MN, TH, THCS;

– Như kính gửi (để thực hiện);

– Website PGD;

– Lưu: VT.

 KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

       (Đã ký và đóng dấu)

 

 

Phạm Đức Chiển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo văn bản số:      /PGD&ĐT ngày   tháng 9 năm 2018

của Phòng Giáo dục và Đào tạo)

1. Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đê án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025″.

2. Nghị định s 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản

đầu ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

            3. Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

            4. Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý cung cp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

            5. Quyết định số 80/2014/Đ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

            6. Chỉ thị s 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

            7. Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT ngày 22/4/2016 quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng.

            8. Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 quy định về sử dụng phn mềm tự do nguồn mở trong các cơ sở giáo dục.

            9. Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

10. Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 Sửa đổi, bổ sung một số

điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGD&ĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

            11. Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 quy định về Điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa chữ.

            12. Thông tư số 35/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 quy định về quản lý,

vận hành sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

            13. Thông tư số 21/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục.

            14. Kế hoạch số 345/KH-BGDĐT ngày 23/5/2017 thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025”.

File đính kèm: CV CNTT.doc

 


Tập tin đính kèm

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết